Bones pràctiques docents

Laia J Canet Celma

Campus Ciutadella

Tipus d’assignatura:
Optativa

Temps necessari:
Presencial: 2 hores, No presencial: entre 3 i 6 hores

Tipus de sessió:
Teoria i pràctiques

Departament d'Humanitats

Títol:

Coavaluació com a eina de millora i motivació dels estudiants

L´objectiu final de la pràctica és que els alumnes reflexionin sobre el seu propi treball i el dels seus companys, tot desenvolupant un esperit crític de caire constructiu a partir del que s´ha treballat en el marc de l´assignatura. El fet que la resta de companys avaluí¯n la feina feta per un alumne és un element motivador important. Per a la realització d´aquesta pràctica s´ha utilitzat l´activitat Moodle anomenada Taller.

Esquema:

Descripció:

En el marc de l´assignatura Informàtica per a Humanitats B, els alumnes han de conceptualitzar, dissenyar, crear i publicar individualment un projecte web al llarg de tot el trimestre.

Durant les darreres setmanes del curs, com a aplicació pràctica de les sessions teòriques de l´assignatura, els alumnes participen en un procés de coavaluació dels projectes dels seus companys seguint els mateixos paràmetres amb els què després seran avaluats per la professora.

L´activitat comença amb la fase de tramesa, on els alumnes, en els terminis establerts, omplen una fitxa amb les dades del seu projecte. A continuació, cal que cada alumne autoavaluí¯ el seu treball a partir dels mateixos paràmetres amb els què avaluarà els dels seus companys. Una vegada finalitzada la fase de tramesa comença el termini establert per a la fase d´avaluació, moment en què el sistema assigna aleatòriament els treballs que cal coavaluar. Cada alumne avalua els treballs assignats.

A mesura que es reben coavaluacions del propi treball, l´alumne les pot revisar, discutir -si ho considera necessari- i, finalment, acceptar.

El procés finalitza quan la professora avalua els treballs dels alumnes en la mateixa activitat aixàcom les valoracions fetes per cada participant.

í‰s important planificar adequadament aquesta activitat per a que els alumnes puguin treballar cada fase. En cas contrari, pot ser que hi hagi alumnes que no participin en tot o en alguna part del procés.Els alumnes, en general, no estan avesats a avaluar la feina dels seus propis companys. Per tant, cal proporcionar pautes clares sobre l´objectiu de l´activitat per a que s´adeqüin a la finalitat de l´activitat i desenvolupin habilitats de reflexió i de comunicació de valoracions.En qualsevol cas, els alumnes valoren positivament el fet de poder veure què han fet els companys ja que és més fàcil identificar errors i possibles millores en la feina de l´altre que en la d´un mateix. Algunes d´aquestes millores les poden incloure després en el seu propi projecte. Una vegada finalitzada la coavaluació els estudiants tenen l´opció de fer modificacions en el seu projecte, de manera que poden incorporar total o parcialment els comentaris rebuts. L´objectiu final de la coavaluació és millorar el propi projecte.

Avaluació:

L´activitat de coavaluació suposa el 10% de l´activitat projecte web (40% de la nota final del curs). La qualificació de la coavaluació té en compte:

L´activitat Taller de Moodle gestiona totes aquestes qualificacions generant una única nota final per a l´activitat. No s´avalua el producte final sinó el procés d´avaluació de la pròpia feina feta aixàcom dels productes dels companys.

Idees clau:

Cal dissenyar l´activitat de manera que s´ajusti als continguts treballats en les sessions teòriques.
Cal detallar els elements de referència que s´hauran d´avaluar.
Cal que els alumnes tinguin els conceptes clars i tinguin prous elements de referència com per a poder avaluar la feina dels companys homogèniament.
Cal proporcionar pautes detallades del funcionament de l´activitat.
Cal ser estricte en els terminis per a una bona distribució dels treballs que cal coavaluar.

© Universitat Pompeu Fabra · Avís legal
disseny: Produccions Planetàriespropla.net