Bones pràctiques docents

Juana Díez Antón

Campus Mar

Tipus d’assignatura:
Troncal

Temps necessari:
6 hores presencials + 10 hores no presencials

Tipus de sessió:
Pràctiques

Departament de Ciències Experimentals i de la Salut

Títol:

Els estudiants organitzen una jornada de divulgació científica

L´experiència consisteix en l´organització d´una jornada de divulgació científica sobre un tema d´actualitat de interés social relacionados con la Microbiología. Ejemplos de estos temas han sido el Bioterrorisme (amenaça d´aquell moment), la Bioremediació (contingent amb la catàstrofe del €œPrestige€) o sobre l´Escalfament Global. Es realitzada pels alumnes organitzats en grups petits (entre quatre i sis) sota la supervisió de la professora responsable de l´assignatura. Les jornades es publiciten pels canals de la UPF i són obertes als familiars i amics dels estudiants participants, a la resta d´estudiants de la facultat, als professors i al públic en general.

Descripció:

L´activitat es desenvolupa durant tot el trimestre seguint diverses etapes:

1. Durant els primers dies de classes, es fan els grups i es planteja als estudiants el tema de la Jornada que acostuma ser un que en aquell moment té una forta repercussió social. Es lliura als estudiants un article rellevant sobre el tema que han de llegir. Dins les primeres setmanes, es dedica una classe on, sota la direcció de la professora, es discuteix l´article i es decideix els aspectes específics del tema general susceptibles a ser tractats a la Jornada.

2. Amb els temes específics proposats s´elabora una llista i cada grup d´estudiants tria el tema que vol desenvolupar a la Jornada.

3. Els estudiant realitzen durant el curs una investigació sobre el tema seleccionat que inclou la cerca i maneig de la literatura científica i, si s´escau, estableixen contactes amb grups d´investigació o amb empreses o institucions relacionades amb el tema.

4. Els integrants dels grups trien un portanveu que farà la presentació oral i elaboren la presentació power-point. Aquesta presentació es assajada davant la resta de membres del grup i de la professora.

5. La Jornada es realitza durant la penúltima setmana del calendari lectiu y tiene las mismas características que una jornada científica €œreal€ con presentaciones de diez minutos por grupo de trabajo y un turno de preguntas.

6. . Tota la preparació i tot el desenvolupament està controlat pels propis estudiants (disseny gràfic i elaboració del cartel publicitari, presentació i moderació de preguntes, exposicions, control de llum i so, control informàtic).

7. Després de la Jornada, cada grup ha de lliurar la seva presentació power-point, un resum escrit de la xerrada, la bibliografia més rellevant que han fet servir per la seva preparació i l´article científic que hagin considerat com el més interessant. Amb aquesta informació, la professora elabora un dossier que es diposita a la Biblioteca de la Facultat i que queda a disposició de qualsevol persona interessada en el tema.

8. La professora responsable de les assignatures tria la presentació que considera més adient ( per qualitat i pel seu valor acadèmic) dins les presentades i ofereix els estudiants del grup la possibilitat d´impartir la en una classe de l´assignatura en el proper curs acadèmic, lo que permite un trasvase directo de conocimientos entre estudiantes de un curso al siguiente.

Avaluació:

L´activitat és avaluada i té una contingència del 10% sobre la nota de l´assignatura. La nota decimal s´obté a partir de les presentacions durant la jornada i del material lliurat per cada grup per elaborar el dossier. L´exposició durant la jornada és avaluada per dos professors de forma independent a partir d´un full d´avaluació (€œcheck list€) amb diferents ítems.
Així, també, s´han passat enquestes de satisfacció sobre les jornades. L´experiència ha estat molt ben valorada per tots els agents implicats: els alumnes, els professors responsables i les autoritats educatives del centre.

Idees clau:

Aquesta activitat, a més de l´assoliment d´objectius específics de microbiologia, fomenta l´adquisició d´habilitats transversals com són el parlar en públic, recollir i sintetitzar informació, usar les noves tecnologies i treballar en equip.

A més, aquesta activitat és útil perquè els estudiants puguin observar diferents aspectes i posibilitats de la recerca en microbiologia i com aquestes afecten a la seva vida diària. Tambié té un valor divulgatiu i social, a l'estar obertes al públic.

© Universitat Pompeu Fabra · Avís legal
disseny: Produccions Planetàriespropla.net