Bones pràctiques docents

José Ferní¡ndez Cavia

Campus Comunicació

Tipus d’assignatura:
Obligatòria

Temps necessari:
Tot el curs acadèmic

Tipus de sessió:
Pràctiques externes individuals

Departament de Comunicació

Títol:

Metodologia d´avaluació de la docència dels Graus a partir de la coordinació de les pràctiques en empresa

Es proposa un sistema d´avaluació, des de la vessant professional, de la qualitat de la formació impartida en un Grau, mitjançant una metodologia que aprofita els coneixements i les relacions que genera la coordinació de pràctiques externes.
L´objectiu és triple:
a. Identificar els canvis i noves tendències a la professió.
b. Establir les necessitats de formació específiques dels perfils professionals.
c. Avaluar l'adequació de la formació per a respondre a les necessitats d'aquests perfils professionals.

Descripció:

La metodologia es desenvolupa en quatre fases:
Fase I: Anàlisi del context
Documentació i anàlisi del context, per tal d´establir el marc pràctic i teòric de la investigació. Revisió de la literatura acadèmica (llibres i articles científics) a l´entorn de les metodologies docents, els sistemes d´avaluació, les pràctiques en empresa o les relacions universitat-empresa.
Estudi de la literatura acadèmica referida als canvis en la professió i a l´aparició de nous perfils professionals i noves formes d´organització empresarial dins del sector.
Anàlisi del contingut i la distribució de les assignatures de caire professionalitzador al pla d´estudis de la llicenciatura.
Fase II: Anàlisi de les tendències de la professió
L´objectiu és l´exploració de quins són els factors principals de canvi en la professió, cap a on està evolucionant, quins nous perfils professionals emergeixen i com estan canviant els perfils professionals tradicionals.
Realització d´un estudi Delphi, destinat a conèixer el punt de vista de reconeguts experts, plantejat en dues/tres onades, i adreçat a una mostra de professionals amb reconeguda trajectòria i responsabilitats directives.
Fase III: Necessitats de formació per perfils professionals
Enquesta adreçada a deu professionals en actiu de cadascun dels perfils professionals principals. Cada perfil professional ha de comptar amb un qüestionari específic.
Anàlisi de contingut de les memòries de pràctiques, on hauria de figurar un apartat que demani la complementarietat entre l´educació cursada i l´experiència laboral.
Qüestionari adreçat als alumnes que hagin realitzat les pràctiques en empresa en algun dels perfils estudiats.
Entrevistes en profunditat als tutors d´empresa d´aquests alumnes, on identifiquin les fortaleses i mancances principals dels alumnes per a cobrir determinats llocs de pràctiques.
Fase IV: Anàlisi de l´adequació del l´oferta docent
Comparació de les demandes observades a l´estudi amb la realitat docent. Formulació de recomanacions pel que fa a:
a. Pla d´Estudis. Possibilitat d´introduir noves assignatures o de reformular assignatures existents. Possibilitat de programar en altres cursos o trimestres assignatures existents.
b. Plans Docents. Recomanacions per actualitzar els plans docents d´algunes de les assignatures de caire més professionalitzador.
c. Programa de pràctiques externes. Millorar el sistema de seguiment de les pràctiques, en especial pel que fa al contacte amb els alumnes i els tutors d´empresa.
d. Oferta acadèmica complementària: propostes de tallers i seminaris, assignatures optatives, cursos de postgrau, programes de màster, etc.

Avaluació:

L´avaluació consistiria en veure si l´aplicació de la metodologia aporta idees útils per a la millora dels Plans d´Estudi i Plans Docents dels Grau i per a la proposta de formació complementària.

Idees clau:

© Universitat Pompeu Fabra · Avís legal
disseny: Produccions Planetàriespropla.net