Bones pràctiques docents

Encarna Atienza, Carme Bach, Elisenda Bernal, Joan Costa, Carmen López, Ernesto Martín Peris, Sergi Torner

joan.costa@upf.edu

Tipus d’assignatura:
Troncal

Temps necessari:

Tipus de sessió:

Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

Títol:

Redactant: recursos per superar mancances en la redacció de textos acadèmics

Aquest projecte parteix de la constatació dels problemes de producció escrita amb els quals arriben els alumnes de primer curs als estudis de Traducció i Interpretació i de Llengües aplicades a l´hora d´enfrontar-se a les assignatures de llengües pròpies. Partint d´aquesta situació, el professorat implicat va acordar elaborar un pla d´actuació conjunt, que afavoreixi i garanteixi una avaluació sistemàtica i minimitzi la diversitat de denominacions a l´hora de corregir i fer recomanacions a l´alumnat, i, paral·lelament, exercicis autocorrectius a la plataforma Moodle.

Descripció:

El projecte Redactant: recursos per superar mancances en la redacció de textos acadèmics parteix dels problemes de producció escrita amb què arriben els alumnes als estudis de Traducció i Interpretació i de Llengües aplicades i s´enfronten a les assignatures de llengües pròpies, en què s´incideix a descriure l´ús verbal i la normativa contemporània, especialment, en els seus aspectes conflictius, per tal d´encaminar-se cap a l´excel·lència en la producció oral i escrita en contextos diferents Els problemes de redacció dels estudiants es reflecteixen tant en el domini de la normativa gramatical com en l´àmbit de la redacció acadèmica, amb independència de la llengua en què s´expressin. Es pretén, doncs, definir i delimitar exactament les mancances per tal d´orientar la docència de les assignatures implicades i elaborar recursos addicionals per al treball autònom de l´alumnat Partint d´aquesta situació, els professors d´aquestes assignatures, sota la coordinació de Joan Costa, vam acordar d´elaborar un pla d´actuació conjunt, que afavorís l´avaluació sistemàtica i minimitzés la diversitat de denominacions a l´hora de corregir i fer recomanacions a l´alumnat, i elaborar, paral·lelament, exercicis autocorrectius a la plataforma Moodle per tal que l´alumnat treballi els aspectes en què troba dificultats

Per arribar a aquest punt, però, calia partir de mostres reals de textos d´alumnes de primer curs. Amb aquest objectiu, es van seleccionar 100 treballs de cada assignatura, es van digitalitzar i es van corregir i classificar detalladament, i es va crear un etiquetari informatitzat per corregir els treballs en línia, tenint en compte que les etiquetes són bàsicament les mateixes per a les dues llengües, encara que n´hi ha d´específiques. Aquestes etiquetes s´acompanyen amb referències de gramàtiques, manuals d´estil, etc., perquè l´alumnat hi pugui recórrer per trobar les explicacions i descripcions concretes de l´error comès. A partir de l´anàlisi de les proves corregides, a més, s´han començat a dissenyar les primeres activitats sobre els aspectes que generen més errors des del punt de vista quantitatiu: puntuació, ortotipografia, pronoms o precisió lèxica, per exemple, que acabaran constituint una base de dades d´exercicis als quals podran recórrer tant l´alumnat com l´equip docent Per damunt de tot, el projecte posa de relleu les virtuts de l´actuació docent cooperativa d´assignatures que, fins ara, s´organitzaven de manera independent, cosa que ajuda a unificar la manera de corregir del professorat de les assignatures de llengua catalana i espanyola, perquè reverteixi positivament en el procés d´ensenyament-aprenentatge de l´alumnat.

Aquest projecte va comptar amb el suport de Agència de Gestió d´Ajuts Universitaris i de Recerca(2009MQD 00100), entre l'any 2009 i el 2011

Avaluació:

Per avaluar l´efectivitat d´aquesta proposta, hem creat un qüestionari per tal que els alumnes expressin el grau de satisfacció davant d´aquesta nova manera de rebre el feedback del professorat. Paral·lelament, l´avaluació pròpia de les assignatures ha de permetre veure si l´autoconsciència per part de l´alumnat respecte dels errors comesos i la seva correcció es reflecteix al final del procés d´ensenyament-aprenentatge.

Idees clau:

En assignatures que tracten de temes similars i comparteixen competències i tasques d´avaluació, la coordinació entre el professorat pot revertir favorablement en el procés d´ensenyament-aprenentatge de l´alumnat. Així, la correcció mitjançant un únic model consensuat afavoreix que l´alumnat rebi les indicacions homogèniament. Plantejat des de Moodle, permet una aplicació més àmplia, amb les adaptacions que calgui, a altres assignatures dels estudis, però també a altres disciplines, un cop definit un corpus d´errors comú i característic del grup classe que s´avalua.

© Universitat Pompeu Fabra · Avís legal
disseny: Produccions Planetàriespropla.net